Dana Lims alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 1. januar 2008

§ 1. Avtalegrunnlaget

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser av produkter fra DANA LIM, medmindre annen skriftlig avtale er ingått mellom partern.

 

§ 2. Produktopplysninger

Alle opplysninger om DANA LIM sine produkter i de brosjyrer, bruksanvisninger, kataloger og produktinformasjoner etc., DANA LIM utgir om produktenes egenskaper, funksjon og bruk, skal betraktes som veiledende, medmindre annet utttrykkelig fremgår av skriftlig avtale.

 

§ 3. Ordreopptakelse og priser

Tilbud blir først bindende ved kjøpers skriftlige eller muntlige aksept. Tilbud blir også bindende ved ordres avgivelse til DANA LIM's representant eller hovedkontor, medmindre DANA LIM straks ettere å ha motatt ordren erklærer, at ordren ikke kan aksepteres og effektueres.

 

DANA LIM kan i et skriftligt tilbud angi en periode, for hvilken det konkrete tilbud er gjeldende.

 

Er intet annet avtalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gjeldende priser. Prisene angis normalt eks. moms og uten evt. andre statelige avgifter.

 

Skjer det i tiden mellom ordrebekreftelse og levering stigning i råvarepriser, tariffberstemt lønn, arbejdsgiveravgifter av enhver art, vareskatter, tollsatser, import-/eksportavgifter, den danske krones vekslingskurs eller andre forhold utenfor DANA LIM' sin kontrol, er DANA LIM berettiget til at øke prisen tilsvarende modt forklaring på årsaken til prisøkningen.
 
§ 4. Betaling

Betalingsbetingelser er netto per 8 dage fra fakturadato, medmindre annet er avtalt skriftligt. Betales ikke forfalte beløp i rett tid, påløper fra forfaldsdato en månedlig rente på 2 % pr. påbegynt måned.

 

Hvis der purres på betaling, vil det bli pålagt et purregebyr på DKK 100,- pr. gang. Veksel eller gjeldsbevis anses ikke som betaling, før full betaling har funnet sted.

 

Unnlater kjøper å motta produktet på det avtalte tidspunkt og sted, er kjøper allikevel pliktig til å betaline, som om varen er mottat i henhold til avtalen.

 

§ 5. Levering, forsinkelse og retur

Levering skjer ab fabrikk, med mindre annet er avtalt.

 

Produktet leveres i DANA LIM's standardkvalitet, med mindre annet avtales. Er produktet produsert i henhold til kjøpers særlige krav og spesifikasjoner, er DANA LIM berettiget til å levere +/- 10 % av den avtalte mengde.

 

DANA LIM treffer passende tiltak med henblikk på rettidig levering. I tilfelle av forsinkelse i forhold til opprinnelig avtalt leveringstidspunkt er DANA LIM berettiget til å flytte frem leveringstidspunktet i inntil 3 uker regnet fra seneste ordinære leveringstidspunkt, uten at kjøper i den anledning kan heve kjøpet.

 

Kjøper skal underrettes om forsinkelse av en leveranse, så snart DANA LIM blir kjent med at forsinkelsen vil inntreffe.

 

Forsinket levering berettiger ikke kjøper til erstatning for eventuelt tap som følge av forsinkelsen.

 

Leverte produkter mottas kun i retur etter forutgående avtale. Godtgjørelse sker etter varens stand og kun mot betaling av et håndteringsgebyr på 15% av fakturaprisen for de returnerte produkter.

 

Returemballasje, paller og mellomlegg tas kun tilbake, når det er avtalt og kun, når de tilbakesendes franko og mottas i ubeskadiget stand.

 

§ 6. Mangler, manko og reklamation

Kjøper skal straks ved mottagelsen, og innen produktet tas i bruk eller videreselges, undersøke det leverte produkt for å konstatere eventuelle mangler eller manko, og kjøper skal straks og ikke senere enn 30 kalenderdager etter mottak av produktet skriftelig underrette DANA LIM om eventuelle mangler eller manko.

 

Undersøkelse av produktet skal gjøres, uansett om produktet er en standardvare eller spesialprodusert til kjøper, og uansett om det er foretatt prøvning av produktet på DANA LIM's laboratorium.

 

Svarer det leverte produkt ved kjøpers undersøkelse av dette ikke til, hva som er avalt, til de av DANA LIM opplyste spesifikasjoner eller til de av kjøper med rett stilte krav, eller er produktet ikke av sedvanlig kvalitet, foretar DANA LIM omlevering, uavhengigav om manglen skyldes en påviselig feil fra DANA LIM sin  side eller ikke. Det er en betingelse for omlevering, at det er reklameret i rett tid jf. stk. 1. Omlevering skjer uten kostnad for kjøper, når det mangelfulle produkt returneres til DANA LIM.

 

Svarer mengden av det leverte produkt ikke til den avtalte mengde (vekt eller antall enheter), foretar DANA LIM etterlevering av det manglende (manko) uten utgift for kjøper. Det er en betingelse for etterlevering, at det er reklameret rettidigt, jf. stk. 1.

 

Såfremt DANA LIM’s produkt er beheftet med feil, og dette påviseligt kan tilregnes DANA LIM, og såfremt dette har medført et adekvat og påviselig tap for kunden, er DANA LIM forpliktet til – utover omlevering/etterlevering – å erstatte et slikt tap, dog begrenset oppad til et beløp på kr. 2,0 millioner.

 

DANA LIM er dog under alle omstendigheter uten ansvar for driftstap, avansetap, tidstap, tap av goodwill eller andre indirekte tap ved det leverte produkt – uansett om det er snakk om mangler eller manko.

 

Mangler eller manko ved et levert produkt, som skyldes forhold utenfor DANA LIM's kontrol, slik som uhensigtsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter, er DANA LIM uvedkommende.

 

§ 7. Utprøving

Treffes det særskilt avtale om dette, skal kjøper før produktet tas i bruk foreta utprøving av dette for å konstatere, om produktet er egnet til kjøpers tiltrnkte bruk. Resultatet av utprøvingen meddeles DANA LIM, hvoretter parterne treffer avtale om levering og bruk av produktet eller levering av et annet produkt til utprøving hos kjøper.


 
§ 8. Produktansvar

Anser kjøper etter at produktet er tatt i bruk at dette er defekt, skal kjøper straks meddele DANA LIM dette og unngå videre bruk av produktet, slik at årsaken til den mulige defekt kan undersøkes av parterne og avtale om omlevering treffes, hvis dette anses for berettiget. Omlevering skjer i så fall uten kostnad for kjøper, når det defekte produkt (restopplag) returneres til DANA LIM.

 

Et produkt lider av en defekt, hvis det ikke tillbyr den sikkerhet mot skade, som med rette kan forventes av produktet.


DANA LIM er uten ansvar for skade og tap, som skyldes:

 

a) en defekt (mangel) ved det leverte produkt, som var eller burde vært konstatert ved kjøpers undersøkelse av produktet før det ble tat i bruk, jf. § 6.

 

b) kjøpers bruk av produktet i strid med særskilt avtale om utprøvning av dette, jf. § 7.

 

c) kjøpers feilaktige eller mangelfulle opplysninger til DANA LIM om det kjøpte produkts tiltenkte bruk.

 

d) feilektig eller uvanlig bruk av produktet, herunder bruk på underlag eller dets utsettelse for påvirkning av f.eks. værforhold, fugtighet og sollys (uv-stråling) m.m., som produktet ikke er beregnet eller egnet for ifølge DANA LIM's produktinformation og bruksanvisninger.

 

e) utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring av produktet hos kjøper.

 

f) kjøpers (mellemhandlers) selvstendige opplysninger på emballasje, datablad, i bruksanvisninger og produktinformasjoner m.m.

 

g) andre forhold utenfor DANA LIM's kontroll, slik som uhensiktsmessige forhold under transport, håndtering og lagring av produktet eller sammenblanding av dette med andre produkter.

 

Forvolder et produkt fra DANA LIM tingskade og/eller tap, er DANA LIM erstatningsansvarlig for dette på betingelse av at skaden eller tapet ikke skyldes forhold som nevnt ovenfor i pkt. a) - g), og at kjøper kan dokumentere, at skaden eller tapet skyldes ansvarsutløsende feil eller forsømmelse begått av DANA LIM.

 

I dette tilfelle er DANA LIM forpliktet til å erstatte de direkte utbedringsomkostninger, som kunden måtte ha hatt som følge av defekten, herunder også destruksjonsomkostninger, returomkostninger m.m., begrenset oppad til et beløp på kr. 2,0 mio.

 

I de tilfelle hvor DANA LIM’s produkt er sammenføyet med eller på annen måte gjort til en del av kundens produkt, og DANA LIM foretar omlevering, fratrekkes i erstatningen et beløp svarende til verdien av DANA LIM’s produkt uten defekt.

 

Oppstår det erstatningsansvar for DANA LIM i forbindelse med foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstap, tidstap, avansetab og lignende inndirekte tap.

 

Med mindre andet er avtalt skriftelig, er ansvaret for tingskade og/eller tap begrenset til kr. 2,0 mio.

 

I den udstrekning, DANA LIM blir pålagt produktansvar ovenfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde DANA LIM skadesløs i det omfang, at slikt ansvar rekker utover de ovenfor fastsatte grenser.

 

Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av parterne om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, skal denne part straks underrette den anden part om dette. Kjøper er forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mot DANA LIM i anledning av skade og/eller tap, som påstås forvoldt av en defekt ved et av DANA LIM's produkter.


§ 9. Force majeure

Følgende omstendigheder medfører ansvarsfrihet for DANA LIM og kjøper, når de indtreffer etter avtalens inngåelse og forhindrer dennes oppfyllelse innen rimelig tid: arbeidskonflikter, streiker, lockout og enhver annen omstendighet, parterne ikke har vært herrer over, slik som regjeringsforanstaltninger, sabotasjehandlinger, beslagleggelse, valutarestriktioner, naturkatastrofer, epidemier, brann, krig, opprør og uroligheter, maskinsammenbrud, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, sviktende tilførsel av råvarer, mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse med leveranser, som skyldes noen av de i dette avsnitt nevnte omstendigheter.

 

Såfremt en av parterne vil påberope seg denne bestemmelse, skal den annen part underrettes om dette skriftelig og uten opphold og med angivelse av årsaken til påberopelsen.

 
§ 10. Lovvalg og verneting

Enhver tvist, som måtte oppstå mellom parterne i forbindelse med avtaler om leveranser av produkter fra DANA LIM, herunder fortolkningen av nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal avgøres etter dansk retts regler og med Sjø- og Handelsretten i København som verneting.